Relifed work with four development niche areas for their 3Di-extrusion method. These are carpets for rubber and plastic, thermal insulation for windows and fasade, battery cooling, and ceramic fasadsystems. One of the product design areas is payed by client, and there are negotiations with the others.

A new concept for modular cooling of battery systems have gained significant attention.

Two new experienced and qualified candidates have been nominated for the board,. They are Tove Langlet och Henrik Otendal.

Reliefed recently presented and developed client contacts at the Aluminium 2000, conference in Treviso, Italy.

In Swedish

Information från  Reliefed AB

Vi kan glädjande konstatera att vår modell att själva utveckla koncept inom de nischer som jag har beskrivit tidigare ser ut att ge resultat. De kunder som bearbetas har definitivt lättare att ta till sig de fördelar som vår 3D-iExtrusion® metod ger. Vi har nu fyra skarpa projekt att fokusera på för att nå kommersiella framgångar vilka är mattprojekt för både gummi- och plastprofiler, termisk isolering för främst fönster och fasad, batterikylningslösning och keramiska fasadsystem. Vi har nu pågående betalt produktdesign-projekt samt långtgående förhandlingar med övriga.

Ytterligare ett nytt modulärt koncept har lanserats för optimerad batterikylning vilket rönt intresse från tillverkare av elektrifierade fordon där kombinationen av bättre kylning till lägre produktionskostnad har varit avgörande. Detta koncept har lanserats som ide på sociala medier och bidragit till att stärka bolagets position som föregångare inom detta expansiva område.  

Baserat på beslut att komplettera styrelsen har ett arbete genomförts med hjälp av Suzanne Sandler som tillsammans med ordförande har utgjort valberedning och Styrelseakademin för att hitta lämpliga kandidater. Intresset för bolaget visade sig stort och 32 kandidater anmälde sig, fem personer intervjuades och två har nu valts för uppdraget, Tove Langlet och Henrik Otendal, vilka kommer att presenteras närmare i kallelse till den planerade extra bolagsstämman.

 Reliefed har under nyligen deltagit på Aluminium 2000-konferensen i Treviso, Italien och Mark har gjort en presentation kring våra nya koncept och den kundnytta som vi kan bidra till att skapa. Detta som ett av flera sätt att fortsätta bygga varumärke och relationer inför framtida affärer.