Shareholders in Renewable Ventures Nordic AB are called for general assembly. To be held at 18 juni 2019 kl. 14.00 på Norrsken Foundation, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm. Participation should be registered at latest  11 juni 2019 kl. 12.00. via e-mail to info@reventures.se or mail to  Renewable Ventures Nordic AB, Rödhakevägen 88, 906 51 Umeå, Sweden.

Announcement in english

Aktieägarna i Renewable Ventures Nordic AB (publ), 556769-3063, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 18 juni 2019 kl. 14.00 på Norrsken Foundation, Birger Jarlsgatan 57C, 113 56 Stockholm.

Announcement

ANMÄLAN M.M.

Aktieägare som önskar delta i stämman skall anmäla sin avsikt att delta senast den 11 juni 2019 kl. 12.00. Anmälan skall ske per e-post till info@reventures.se eller per brev till Renewable Ventures Nordic AB, Rödhakevägen 88, 906 51 Umeå. Vid anmälan skall uppges aktieägarens (och, i förekommande fall, ombuds) namn, person-/organisationsnummer, adress och telefonnummer, aktieinnehav samt eventuella biträden (högst två stycken). För aktieägare som företräds av ombud ska fullmakt kunna uppvisas vid stämman. Den som företräder juridisk person skall uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling, vilken utvisar behörig firmatecknare. Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, före den 15 juni 2019 tillfälligt ha registrerat aktierna i eget namn. Aktieägare som önskar sådan omregistrering måste underrätta förvaltaren om detta i god tid före den 15 juni 2019.